Subvencions sobre l'import de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI)

Dijous, 22 de setembre de 2022 a les 17:00

Presentació de sol·licituds del 26 de setembre al 7 d’octubre

L’Ajuntament de Tiana obre la convocatòria dels ajuts que l’Ajuntament atorga a aquelles persones amb una situació econòmica desfavorida i amb càrregues familiars en l’import de l’Impost sobre Béns Immobles.

Podran ser beneficiaris dels ajuts, les persones que reuneixin els requisits establerts en les bases adjuntes, en atenció a la situació d'especial dificultat econòmica que travessen, obligats al pagament de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) de Tiana:

  • Estar empadronats al municipi de Tiana abans del dia 1 del mes de gener de l’any de la convocatòria de la subvenció.
  • Ser propietari, llogater (quan consti en el contracte d’arrendament que l’IBI és a càrrec de l’arrendatari) o usufructuari de l’habitatge habitual i/o figuri com a subjecte passiu de l’IBI.
  • Que els subjectes passius de l’habitatge pel qual se sol·licita l’ajut no constin com a titular cadastral, en tot el territori nacional, de cap altre bé immoble de caràcter urbà. S’exclourà d’aquesta restricció, únicament, la propietat d’una plaça d’aparcament al municipi, per a ús propi.
  • Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’ajuntament i la resta d’administracions, i amb la Seguretat Social, a excepció del pagament de l’IBI del mateix any de la convocatòria de la subvenció.
  • Que el conjunt dels seus ingressos bruts i dels ingressos bruts de la resta de les persones que convisquin en l’habitatge i hi estiguin empadronades no superi les quanties estipulades a les bases.

 

Darrera actualització: 22.09.2022 | 17:40