BAN MUNICIPAL a 15 de setembre de 2021 (en referència al tancaments dels Parcs Dr. Mascaró, Dr. Barraquer i Plaça Salvador Espriu , els dies 17, 18 i 19 de setembre)

Dimecres, 15 de setembre de 2021 a les 17:48

L’ALCALDESSA – PRESIDENTA de l’Ajuntament de Tiana, Na Marta Martorell Camps,


L’article 78 de l’Ordenança de convivència ciutadana aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament a la sessió del dia 6 de març de 2012, restant aprovada definitivament en no presentar-se al·legacions ni reclamacions, havent-se publicat aquesta al Butlletí Oficial de la Província de 31 de maig de 2012, disposa que l’Ajuntament podrà limitar, per raons de seguretat ciutadana, pel fet de produir-se molèsties reiterades als veïns, per la comissió de reiterats actes incívics/vandàlics, així com per raó de protecció dels béns i instal·lacions, l’estada a determinats espais i parcs públics, fixant horaris de lliure utilització.


Des de fa anys els veïns que resideixen prop dels parcs Doctor Barraquer, Plaça Salvador Espriu i Doctor Mascaró han formulat queixes a l’ajuntament pel soroll existent fins a altres hores de la matinada, durant els dies de celebració de la festa major.
L’ajuntament també ha hagut d’ampliar el servei de neteja viària en aquests indrets per la gran quantitat de residus que hi ha fora dels llocs habilitats expressament
Per tant, en virtut del que determina l’article 53.1.f) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

FAIG SABER
Que per raons de seguretat ciutadana i per evitar molèsties als veïns dels següents parcs i espais públics romandran tancats des de les 22 hores del dia 17 de setembre a les 8 hores del 18 de setembre i des de les 22 hores del dia 18 de setembre a les 8 hores del dia 19 de setembre de 2021:
a)Parc del Doctor Mascaró.
b)Parc del Doctor Barraquer
c)Plaça Salvador Espriu.
S’autoritza el trànsit de veïns per la Plaça Salvador Espriu per a l’accés al seu habitatge, exclusivament.
L’incompliment d’aquest ban pot comportar les sanciones previstes al cos de l’ordenança de convivència ciutadana

Tiana, a 15 de setembre de 2021

Darrera actualització: 15.09.2021 | 17:50