BAN MUNICIPAL a 23 de juliol de 2021

Divendres, 23 de juliol de 2021 a les 15:00

Vist l’article 124.4.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim local, pel qual s’atorga a l’Alcaldia la competència per adoptar les mesures necessàries i adequades en casos d’extraordinària i urgent necessitat, i a tenor del previst a l’article 18.3 c) del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, es prohibeix la circulació de persones i vehicles que no estiguin vinculats a la zona al Parc de la Serralada Litoral i al Parc de la Serralada de Marina entre el divendres 23 de juliol a les 12:00 hores i diumenge 25 de juliol a les 23:59 h.

L’Alcaldessa Marta Martorell

Darrera actualització: 23.07.2021 | 16:52