COMUNICAT DE L’EQUIP DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE TIANA

Divendres, 16 de juliol de 2021 a les 12:20

En relació a l'execució d'un camí per a vianants entre el Camí de Can Basora i el carrer de les Aigües

Després de diverses reunions amb el veïnat, l’última d’elles dijous 15 de juliol, es reprendran les obres de construcció del vial per a vianants de connexió del Camí de Can Basora amb el carrer de les Aigües i l’arranjament del bosc i del turó.

El projecte resultant és producte d’haver escoltat i recollit les demandes veïnals al llarg d’aquests dos darrers anys i ha suposat una millora tant de concepte del projecte com de l’impacte ambiental.

Amb totes les modificacions introduïdes al projecte, tant des dels serveis tècnics de l’Ajuntament com les derivades de les aportacions presentades pels diferents col·lectius, el projecte garanteix:

  1. preservar la pineda dels Vessants, gràcies al  tractament naturalista que es fa de l’espai, amb la tala d’un màxim de 19 arbres i la replantació de més de 40 i més de 2.800 plantes arbustives.
  2. formalitzar un vial de caràcter per a vianants amb una il·luminació de baixa intensitat i alçada, que relaciona de manera amable i segura  la zona dels Vessants I amb el centre del poble, reduint la distancia entre amb dos punts en més de 700 metres.
  3. aconseguir que un 25% dels habitatges que s’han construït a la zona siguin Habitatges amb Protecció Oficial, i això permetrà que 80 famílies a Tiana tinguin accés a un habitatge assequible.

Aquesta setmana, un grup de veïns ha manifestat les seves discrepàncies amb el projecte, i una vegada més, l’equip de govern els ha escoltat i els ha aclarit els dubtes que han plantejat.  També se’ls ha explicat que el vial serà per a vianants i no de trànsit rodat, però que està dissenyat per a que hi puguin passar vehicles d’emergència, un fet que beneficia a tothom, en especial els veïns que viuen en aquesta zona de Tiana que ara per ara, no està ben comunicada en cas que es produís una situació d’emergència.

L’equip de govern, també ha arribat als següents acords amb el veïnat tant de Vessants com de Can Basora per tal de millorar el projecte:


1) Alcaldia nomenarà 5 comissionats: 3 de Vessants i 2 de Can Basora, per a que facin seguiment de les obres.

2) Es procurarà que l’impacte ambiental de la construcció del vial, sigui mínim, fent especial èmfasi en evitar la tala d’arbres.

3) S’encarregarà un estudi per millorar la mobilitat de la zona de Vessants i de la zona final de la riera, donat que amb l’increment de veïns hi haurà un augment de la mobilitat.

4) Es crearà una Comissió de seguiment de l’estudi de mobilitat i es regularà la periodicitat de les reunions.

Al llarg dels dos anys de legislatura, l’equip de govern de l’Ajuntament de Tiana ha mantingut diverses reunions amb els veïns de Can Basora i de Vessants per mantenir-los sempre informats de l’evolució del projecte i per recollir tots els dubtes i les seves demandes.

Si mirem enrere, l’any 1976 el Pla General Metropolità va qualificar el sòl de la zona dels Vessants com a sòl urbanitzable no programat. El 1992 es va aprovar la divisió del sector en dos subsectors i  es va iniciar la urbanització del sector Vessants I. L’octubre de 2009 es va aprovar el “Pla Parcial Els Vessants II”  després de la pertinent exposició al públic. Aquest document ja incorporava la traça del vial rodat, anomenat de circumval·lació, que connectava la zona de Vessants I amb el centre del poble.

El setembre de 2010 es va aprovar inicialment el Projecte d’urbanització del Pla Parcial de Vessants II  i va quedar exposat al públic.

El 3 de maig de 2012 es va aprovar definitivament el projecte d’urbanització amb la incorporació de la “separata modificació per al compliment dels condicionants establerts al procés de participació”.

Al gener de 2019 la junta de Compensació del Pla Parcial Vessants II, va presentar  document de reajustament del Projecte d’Urbanització. Aquest document plantejava la divisió de la urbanització del sector en dues fases. La Fase I, directament relacionada amb l’entorn dels habitatges, i la Fase II on trobem la zona verda de la pineda i el vial de circumval·lació. També establia la definició geomètrica i les característiques de tota la vialitat de la Fase I. El document es va aprovar inicialment i es va exposar al públic novament. Quedant aprovat definitivament al mes de març sense que es presentessin al·legacions.

El 18 de febrer de 2021 es va aprovar inicialment el projecte d’urbanització de la Fase II on es definien tant les característiques geomètriques de la vialitat, com el tractament superficial i l’enllumenat del vial de circumval·lació,  així com el tractament de la zona verda de la pineda. El projecte, que ja havia estat prèviament presentat als veïns, canviava les característiques del vial de circumval·lació, determinant el caràcter per a vianants del mateix i reduint l’ús rodat a situacions d’emergència. Aquest canvi substancial del caràcter del vial, esdevé d’entendre’l, no com una via de sortida rodada ràpida sinó com aquell camí que relaciona de manera amable i segura el centre del poble amb la zona de Vessants I.

La solució final consensuada per l’equip de govern de l’Ajuntament de Tiana, recull els anhels plantejats des del 2009 pels veïns en les tres exposicions al públic del document, i des del 2019 per les 9 reunions efectuades amb veïns de la zona i la quarta exposició al públic del document.

Tiana, 16 de juliol de 2021.

Darrera actualització: 16.07.2021 | 12:23