L’alcaldessa Marta Martorell comunica al regidor Sr. Mateu Hernández Bosch el seu cessament

Divendres, 12 de de març de 2021 a les 10:00

Els fets coneguts ahir dijous 11 de març han provocat la pèrdua total de confiança i la pressa de la decisió per part de l’equip de govern

El passat 30 de novembre de 2020 el regidor Sr. Mateu Hernández i Bosch, actuant com a administrador únic de la mercantil TORCA INDUSTRIAL SA, va comunicar a l'Ajuntament de Tiana la seva intenció de donar-li uns equips i instal·lacions audiovisuals i acústiques per a la Sala Albéniz i així poder-hi programar cinema. El regidor proposava aprofitar  els treballs per a la instal·lació de l'aire condicionat que s'hi estan fent per fer-hi també la instal·lació dels equips de so i audiovisuals que ell dóna.

Amb anterioritat a aquesta data el Sr. Mateu Hernández va encarregar a títol personal o bé de la mercantil TORCA INDUSTRIAL SA, un projecte per a la instal·lació del cinema a la Sala Albéniz, on apareix Ajuntament de Tiana com a promotor, sense disposar de cap autorització de l'equip de govern per tal que hi figuri el nom del consistori.

Durant el mes de desembre, a totes les reunions de govern, tots els membres de l'equip de govern li van expressar que no s’acceptaria cap donació ni del Sr. Mateu Hernández ni de TORCA INDUSTRIAL SA per dues raons principals: era un projecte que estava en els Pressupostos Participatius 2020 i a la vegada perquè èticament no es trobava justificat.

El dia 14 de desembre, sense disposar de cap autorització d'un òrgan col·legiat ni de l’acceptació de la donació per part de l'Ajuntament de Tiana, el Sr. Mateu Hernández va donar l’ordre d’iniciar els treballs d'estesa de cables que van finalitzar el dia 22 de desembre del 2020, sense que prèviament s'aprovés el projecte preceptiu, ni es disposés de control tècnic municipal ni, per tant, de les autoritzacions preceptives.

No és fins al 21 de gener de 2021, després dels Plens extraordinaris del 30 de desembre de 2020 i de l'ordinari del dia 12 de gener de 2021, que l'equip de govern s'assabenta de la realització d'aquests treballs. El dia 22 de gener després d'una reunió de l'equip de govern, en presència del secretari i l'arquitecte municipal, el Sr. Mateu Hernández confirma que els treballs s'han realitzat, que TORCA INDUSTRIAL SA ha fet els pagaments, un al novembre i l'altre al mes de gener, juntament amb la realització d'un CAE (Coordinació d’Activitats Empresarials). Com a resultat d’aquesta reunió, l'alcaldessa de Tiana Marta Martorell, avoca les competències del regidor Sr. Mateu Hernández i encarrega un informe extern per esbrinar els fets ocorreguts i depurar possibles responsabilitats. Aquesta avocació, tenia esperit de temporalitat i se li va notificar al regidor el mateix dia. Una de les conclusions de l'informe aconsella incoar un expedient sancionador al Sr. Hernández a l'empara de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, amb l'objectiu de valorar de forma significativa totes les circumstàncies del cas que es descriuen en el mateix informe.

En data 29 de gener de 2021 l'arquitecte municipal va emetre un informe sobre aquestes actuacions executades i en el que concloïa que: “no s'han produït afectacions ni danys a l'edifici modernista municipal”, que “aquesta instal·lació no requereix un procés de legalització normativa”, que “els elements instal·lats s'han de qualificar de qualitat i milloren les prestacions de l'equipament”, que “no condicionen l'activitat regular que s'hi porta a terme” i, per últim, que “la instal·lació pot restar a l'edifici sense que esdevingui urgent la seva posada en marxa”.

El passat 9 de març de 2021 es va fer una reunió a la qual van assistir entre d'altres, el director responsable de l'obra i el contractista, així com alguns membres de l'equip de govern. En aquesta reunió es va posar data per a una visita a les instal·lacions que es va realitzar ahir dijous 11 de al matí. Durant aquesta visita s'han obtingut noves informacions que són del tot incompatibles amb la avocació de funcions que tenia el Sr. Mateu Hernández, entre d'altres una visita d'obres que va realitzar el passat 4 de març. També s'han obtingut altres informacions que s'han posat en coneixement de l'instructor de l'expedient sancionador així com de la secretària municipal, sent opinió dels serveis tècnics jurídics municipals que s’hauria de cessar el regidor.

Aquests fets coneguts ahir provoquen una pèrdua total de la confiança en el regidor Sr. Mateu Hernández i després de fer les consultes corresponents amb la resta de membres que formen part del govern, es va decidir cessar-lo i ahir mateix l’Alcaldessa Marta Martorell li ho va comunicar i en va signar el decret.

Darrera actualització: 12.03.2021 | 10:06