Memòria d'Alcaldia 2020-2021

Dijous, 6 de maig de 2021 a les 11:00

Inclou el pressupost municipal aprovat pel Ple, l’eina de treball a disposició dels membres de la Corporació amb més rellevància

MEMÒRIA D’ALCALDIA

Aquesta Memòria es redacta en compliment de l’article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 18.1.a) del Decret 500/1990 pel que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988.

Dits preceptes disposen que el Pressupost de l’Ajuntament serà format pel/la president/a i al mateix haurà d’unir-se, per a la seva elevació al Ple, entre d’altres, la Memòria subscrita per l’alcaldia explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que presenti en relació amb el que es troba en vigor.

El pressupost és l’eina de treball a disposició dels membres de la Corporació amb més rellevància. És en el pressupost on es marquen els objectius i les directrius que defineix l’equip de govern, els mitjans i recursos que s’assignen a cada servei. És el document que dona resposta a tots els interrogants que es formula la ciutadania: quins són, què, quan i com és farà. En definitiva, mitjançant el pressupost s’ordenen les necessitats públiques en virtut de l’adopció d’unes decisions sobre recursos que són escassos.

L'elaboració del projecte de pressupost municipal s'ha realitzat conforme a la normativa vigent en matèria d'hisendes locals constituïda fonamentalment per:

 • Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos.
 • Ordre EHA/3565/2008, per la qual s'aprova l'Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals, modificada per l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març.

Hem encarat l’elaboració del pressupost amb el repte de fer-ho en un moment de molta incertesa, estant plenament dins d’una crisi sanitària, econòmica i social provocada per la pandèmia de la Covid-19. La pandèmia ens ha fet ser més conscients que mai de la necessitat que les administracions estiguem al costat de la ciutadania en els moments més complicats. I ha posat de relleu i de manifest que els ajuntaments, que som l’administració més propera al ciutadà hem de destinar recursos en aquells àmbits que són claus per a la reconstrucció social i econòmica de la nostra vila.

Però és necessari destacar que l’Ajuntament també ha vist reduir els seus ingressos a conseqüència de la pandèmia i n’hem de ser plenament conscients. Per tant, estem davant d’una situació difícil i que n’hem de trobar l’equilibri. Un equilibri entre la destinació de recursos als àmbits més prioritaris i la contenció de la despesa en un moment d’incertesa econòmica.

Cal tenir present que l’eliminació de les regles fiscals anunciada pel govern espanyol ens dona l’opció d’incrementar els recursos a les àrees que ho requereixin al llarg de l’any. I així ho farem si n’és necessari.

D’acord amb l’article 168.1.a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), s’exposa el contingut del Pressupost de l’Ajuntament de Tiana per al 2021, així com les principals modificacions respecte al del 2020.

Aquest pressupost representa una reducció de la despesa corrent i una augment pel que fa a les inversions en relació al 2020.

 

2021

2020

DESPESES PERSONAL

 

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS INTERESSOS PRÈSTECS

TRANSFERÈNCIES CORRENTS FONS DE CONTINGÈNCIA INVERSIONS

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS

PASSIUS FINANCERS

3.122.552,00

 

5.220.406,27

 

111.980,00

 

1.069.598,00

 

5.000,00

 

316.436,73

 

19.317,00

 

15.000,00

 

252.010,00

2.903.635,00

5.478.073,00

115.361,00

1.073.301,00

40.000,00

28.000,00

19.317,00

15.000,00

277.613,00

TOTAL ESTAT DE DESPESES

10.132.300,00

9.950.300,00

L’Estat d’ingressos, on figuren les estimacions dels diferents recursos econòmics a liquidar durant l’any 2021, ascendeix a 10.132.300,00 euros. L’Estat de despeses, on s’especifiquen els crèdits necessaris per atendre el compliment de les obligacions i ascendeix a 10.132.300,00 euros. La qual cosa suposa un augment de 182.000,00 € pel que fa a l'exercici anterior, essent un 1,83 % superior respecte l’any anterior.

El resum a nivell per capítols tant d’ingressos com de despeses és el següent:

RESUM PER CAPÍTOLS PRESSUPOST DE DESPESES

 

 

CAP.

 

DESCRIPCIÓ

 

2021

 

 

 

 

1

DESPESES PERSONAL

3.122.552,00

2

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

5.220.406,27

3

INTERESSOS PRÈSTECS

111.980,00

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

1.069.598,00

5

FONS DE CONTINGÈNCIA

5.000,00

 

 

 

A

operacions corrents

9.529.536,27

 

 

 

6

INVERSIONS

316.436,73

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

19.317,00

 

 

 

B

operacions de capital

335.753,73

 

 

 

A+B

OPERACIONS NO FINANCERES

9.865.290,00

 

 

 

8

ACTIUS FINANCERS

15.000,00

9

PASSIUS FINANCERS

252.010,00

 

 

C

OPERACIONS FINANCERES

267.010,00

 

 

 

TOTAL ESTAT DE DESPESES

10.132.300,00

 

RESUM PER CAPÍTOLS PRESSUPOST D’INGRESSOS

 

 

CAP.

 

DESCRIPCIÓ

 

2021

 

 

 

 

1

IMPOSTOS DIRECTES

4.750.186,00

2

IMPOSTOS INDIRECTES

131.770,00

3

TAXES I ALTRES INGRESSOS

2.199.940,00

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

2.674.788,00

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

160.216,00

 

 

 

A

operacions corrents

9.916.900,00

 

 

 

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

400,00

 

 

 

B

operacions de capital

400,00

 

 

 

A+B

TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES

9.917.300,00

 

 

 

8

ACTIUS FINANCERS

15.000,00

9

PASSIUS FINANCERS

200.000,00

 

 

 

TOTAL OPERACIONS FINANCERES

215.000,00

 

 

 

TOTAL ESTAT D'INGRESSOS

10.132.300,00

 

L’estructura dels pressupostos de les Entitats Locals es regula a l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, que ja estava en vigor per als pressupostos de l’exercici anterior, modificada per l’Ordre HAP/419/2014.

 1. L’ESTAT DELS INGRESSOS:

Els ingressos d'aquest Ajuntament s'han calculat tenint com a base la Liquidació del Pressupost de 2019 i la previsió de la liquidació de l'exercici 2020 deduïts de l'estat de tramitació d'ingressos segons ens mostra la comptabilitat.

Pel que fa als ingressos tributaris, es produeix una estimació dels imports tenint en compte, en el cas dels de cobrament de caràcter periòdic, el valor dels padrons o llistes cobratòries estimats/des. Pel que fa a la resta, l’estimació es fa majoritàriament en funció dels imports recaptats en l’exercici anterior així com les previsions realitzades pels serveis respectius.

Els ingressos ordinaris experimenten un lleuger increment de 9.950.300,00 euros (2020) a 10.132.300,00 euros (2021) el que suposa un 1,83% de més.

 

CONCEPTE

2021

2020

 

 

 

 

1

IMPOSTOS DIRECTES                                4.750.186,00            4.858.918,00

IMPOSTOS INDIRECTES                                131.770,00               340.000,00

TAXES I ALTRES INGRESSOS                    2.199.940,00            2.192.103,00

TRANSFERÈNCIES CORRENTS                    2.674.788,00            2.383.663,00

INGRESSOS PATRIMONIALS                         160.216,00               160.216,00

ALIENACIÓ D'INVERSIONS                                     0,00                        0,00

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL                           400,00                     400,00

VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS                        15.000,00                 15.000,00

VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS                    200.000,00                        0,00

2

3

4

5

6

7

8

9

 

TOTAL...........................................

10.132.300,00

9.950.300,00

En resum les principals diferències en les consignacions pressupostàries d’ingressos per a l’exercici 2021, en relació amb el pressupost anterior, són les següents:

En relació als impostos directes del Capítol I:

L’impost sobre Béns Immobles Rústics es manté amb un ingrés de 20.000 euros, el mateix amb la de Béns immobles Urbans amb 3.216.570 €. L’impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica resta en el mateix import a 490.000 €. L'Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua), on tributa únicament el valor del sòl, no el de la construcció disminueix la previsió lleugerament en relació al passat pressupost 2020, un 10,00%, donada la situació econòmica generada per la COVID-19.

En relació a l’Impost sobre Activitats Econòmiques es manté l’ingrés per a l’impost a 45.030 €.

En relació als impostos indirectes de Capítol II:
Els impostos indirectes, Impost sobre construcció, instal·lacions i obres en relació a les llicències que a dia d’avui tenim atorgades i les perspectives indiquen una disminució de noves construccions , i es preveu una disminució d’un 61,24% respecte l’any anterior, i que obliga a ser prudents, i passa a ser de 131.770 €.

En relació a les Taxes i altres ingressos del Capítol III:

El Capítol 3 regulador de les taxes, preus públics i altres ingressos, tot i mantenir les Ordenances en relació al 2020 pateix una gran davallada de més d’un 61,4% derivat de la previsió de la disminució de la recaptació de les taxes de les Llicències urbanístiques, tal com va passar en el darrer exercici.

Conseqüentment, la taxa per Llicències urbanístiques també va en previsió a la baixa amb un 43,18% menys que en l’exercici anterior, el que suposa una previsió d’un total de 38.000 euros menys d’ingressos per aquest concepte.

Alhora també hi ha una lleugera disminució de la previsió d’ingressos per multes per infraccions de trànsit, donada la baixada de la mobilitat per la COVID-19, concretament d’un 10,25%.

Així que la totalitat de les taxes i altres ingressos serà de 2.199.940,00 €.

En relació a les Transferències corrents del Capítol IV:

Pel que fa a les transferències corrents aquestes s’han augmentat en un 12,21% en la seva totalitat. Pel que fa a les transferències corrents els ingressos més significatius de les quals són la Participació en els Tributs de l’Estat (PTE), es preveu un increment del 2,44% doncs es preveu un import igual al reconegut per a 2020.

En relació a la resta dels ingressos es manté la previsió dels ingressos derivats d’altres transferències de l’Estat, del Fons de Cooperació Local i de les subvencions i aportacions d’altres ens supramunicipals.

Tanmateix, s’espera un import semblant tant respecte a la Generalitat de Catalunya com de la Diputació de Barcelona. Val a dir que no es fa cap previsió (tot i que es deixa la partida oberta amb 100 €), de les possibles subvencions que puguin atorgar- se respecte a plans d’ocupació tant per part de la Generalitat de Catalunya com per la Diputació de Barcelona, doncs no s’han recollit tampoc els imports relacionats amb aquests projectes en el pressupost de despeses. Així doncs, la previsió dels que siguin atorgats seran previstos a pressupost per mitjà de modificació pressupostària modalitat generació de crèdits per ingressos, un cop obtinguts els corresponents compromisos d’aportació dels majors recursos.

Enguany, hi ha una partida nova per una subvenció de la Generalitat de Catalunya, de l’ACA concretament, d’un import de 116.437,00 euros per l’execució del Projecte de conservació de la llera i eradicació de flora invasora de la riera d’en Font al nucli urbà de Tiana i del pont del carrer de Can Gaietà. I una nova partida derivada del nou conveni de la deixalleria amb l’Ajuntament de Montgat que significarà un augment de 40.000  euros anuals.

En relació als Ingressos corrents del Capítol V:

Pel que fa als ingressos patrimonials, la variació respecte l’exercici 2020 és de 0%  així doncs es manté la mateixa quantitat de 160.216,00 €. En relació a l’Alienació d’inversions del Capítol VI: 
Al igual que al 2020 no s’ha previst l’alienació de béns propietat municipal. En relació a Transferències de Capital del Capítol VII: No n’hi ha de previstes.

En relació a Actius Financers del Capítol VIII:

Es manté l’import de 15.000 €, de préstecs a curt termini per a les demandes que hi puguin haver per al personal del Consistori. En relació a Passius Financers del Capítol IX:

00

00

00

00

00

 

00

Enguany apostem per un préstec a llarg termini d’ens del sector públic de 200.000 euros que disposa la Diputació de Barcelona per als ens locals, dins el marc de suport al finançament que ofereix l’ens supramunicipal. Aquest préstec és sense interessos i per un import màxim de 200.000 eruos.

 

 

 

IMPORT

CONCEPTE

 

DESCRIPCIÓ

2021

 

 

 

 

 

 

CAPÍTOL I.- IMPOSTOS DIRECTES

 

 

 

 

 

112.00

 

IMPOST S/ BENS IMMOBLES - RUSTICA

20.000,

113.00

 

IMPOST S/ BENS IMMOBLES - URBANS

3.216.570,

115.00

 

IMPOST S/VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA - PADRÓ-

490.000,

116.00

 

IMPOST S/INC.VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA

978.586,

130.00

 

IMPOST S/ACTIVITATS ECONÓMIQUES

45.030,

 

 

 

 

 

 

TOTAL CAPÍTOL I

4.750.186,   

 

 

 

 

 

 

CAPÍTOL II.- IMPOSTOS INDIRECTES

 

 

 

9

 

 

 

IMPORT

CONCEPTE

 

DESCRIPCIÓ

2021

 

 

 

 

290.00

 

IMPOST S/CONSTRUCCIONS,INSTAL.LAC.OBRES

131.770,00

 

 

 

 

 

 

TOTAL CAPÍTOL II

131.770,00

 

 

 

 

 

 

CAPÍTOL III.- TAXES I ALTRES INGRESSOS

 

 

 

 

 

301.00

 

TAXA CONSERVACIÓ CLAVEGUERAM

12.000,00

302.00

 

TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES DOMICILIARIES

321.400,00

302.01

 

TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES COMERCIALS

24.000,00

311.02

 

TAXA PRESTACIÓ DE SERVEIS D'AJUT A LA LLAR

11.400,00

312.00

 

TAXA SERVEIS ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA

130.000,00

313.01

 

TAXA US PISCINES

110.000,00

313.02

 

TAXA US ZONA POLIESPORTIVA

2.000,00

319.00

 

TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI

14.000,00

321.00

 

TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

50.000,00

325.00

 

TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS

4.000,00

326.00

 

TAXA RECOLLIDA VEHICLES

4.000,00

329.01

 

TAXA LLICENCIA ESTABLIMENTS

1.000,00

331.00

 

TAXA ENTRADES VEHICLES

70.500,00

332.00

 

TAXA PER UTILITZ.PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPEC.

115.800,00

333.00

 

TAXA UTILITZ.PRIVATIV.EMPRESES

EXPLOT.SERV.TELECOMUNICACIONS

3.000,

338.00

 

TAXA COMPENSACIÓ TELEFÓNICA

43.690,

339.00

 

TAXA MERCATS

5.100,

342.00

 

PREU PUBLIC ESCOLA TIMÓ

2.000,

342.01

 

PREU PÚBLIC ACTIVITATS FORMACIÓ ARTÍSTICA

1.000,

343.00

 

PREU PÚBLIC ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

409.180,

343.01

 

PREU PÚBLIC SERVEI POLIESPORTIU.

6.000,

343.02

 

PREU PUBLIC PER ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES

10.500,

349.03

 

PREU PUBLIC NETEJA SOLARS.

10.500,

349.04

 

PREU PUBLIC RECOLLIDA VOLUMINOSOS.

200,

349.05

 

PREU PÚBLIC PER UTILITZACIO SALES MUNICIPALS

4.000,

349.06

 

PREU PÚBLIC PER UTILITZACIÓ DEIXALLERIA

46.560,

361.00

 

VENDA EFECTES INUTILS

100,

389.00

 

REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS

1.000,

391.10

 

SANCIONS TRIBUTÀRIES.

13.000,

391.20

 

MULTES INFRACCIONS DE TRÀNSIT

67.310,

 

 

00

 

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

10

 

 

 

IMPORT

CONCEPTE

 

DESCRIPCIÓ

2021

392.11

 

RECÀRREC CONSTRENYIMENT

35.000,00

393.00

 

INTERESSOS DE DEMORA

25.500,00

399.00

 

ALTRES INGRESSOS (venda material reciclat i altres)

136.200,00

399.01

 

INGRESSOS GENERALITAT RESIDÈNCIA D'AVIS

500.000,00

399.02

 

ALTRES INGRESSOS (exec.subsid.)

10.000,00

 

 

 

 

 

 

TOTAL CAPÍTOL III

2.199.940,00

 

 

 

 

 

 

CAPÍTOL IV.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS

 

 

 

 

 

420.00

 

PARTICIPACIÓ INGRESSOS DE L'ESTAT

1.709.501,00

420.90

 

ALTRES TRANSFERÈNCIES DE L'ESTAT

1.000,00

450.00

 

FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ

124.825,00

450.01

 

SUBVENCIÓ GENERALITAT - ACA

116.437,00

450.02

 

SUBVENCIÓ GENERALITAT.

53.400,00

 

 

 

 

 

 

 

IMPORT

CONCEPTE

 

DESCRIPCIÓ

2021

 

 

 

 

450.03

 

NOVES INICIATIVES GENERALITAT

1.000,00

450.07

 

EDUCACIO AMBIENTAL I COMUNICACIO AMBIENTAL GENERALITAT

1.000,00

450.30

 

SUBVENCIO EBM GENERALITAT / DIPUTACIO

104.125,

450.50

 

SUBVENCIO SERVEI OCUPACIÓ (PER AMPLIAR)

100,

450.80

 

SUBVENCIÓ GENERALITAT (ESCOLA MUSICA/DANSA)

19.000,

461.00

 

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE BARCELONA

170.750,

461.01

 

SUBVENCIÓ CONSELL COMARCAL

4.800,

461.03

 

CONVENI U.B.A.S.P. TREBALLADORA FAMILIAR-SAD

69.900,

461.04

 

APORTACIONS DIPUTACIÓ A PLANS OCUPACIONALS

100,

461.05

 

CONVENI AJUNTAMENT MONTGAT - DEIXALLERIA

40.000,

464.00

 

SUBVENCIÓ ÀREA METROPOLITANA

1.000,

464.01

 

PAMUS AMB DESPESES ORDINÀRIES

230.000,

464.02

 

ÀREA METROPOLITANA.-SUPORT POLÍTIQUES SOCIALS MCAPLS

100,

467.00

 

SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES CONSORCIS

20.250,

482.03

 

PATROCINI I ALTRES INGRESSOS ATIPICS

7.500,

 

 

 

 

 

 

TOTAL CAPÍTOL IV

2.674.788,   

 

 

 

 

 

 

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

 

00

11

 

 

 

IMPORT

CONCEPTE

 

DESCRIPCIÓ

2021

 

 

CAPÍTOL V.- INGRESSOS PATRIMONIALS

 

 

 

 

 

520.00

 

INTERESSOS BANCARIS

500,00

549.00

 

RENDES BENS IMMOBLES.

47.716,00

559.00

 

CONCESSIONS ADMINISTRATIVES.

111.000,00

599.00

 

ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS

1.000,00

 

 

 

 

 

 

TOTAL CAPÍTOL V

160.216,00

 

 

 

 

 

 

CAPÍTOL VI.- ALIENACIÓ INVERSIONS

 

 

 

 

 

720.00

 

SUBVENCIÓ ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT

100,00

750.80

 

SUBVENCIÓ PUOSC

100,00

761.00

 

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ (MESES CONCERTACIÓ I ALTRES)

100,00

764.00

 

SUBVENCIÓ A.M.B. (PAMUS)

100,00

 

 

 

 

 

 

TOTAL CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE

CAPITAL…………………………………………..........

400,00

 

 

 

 

830.00

 

PRÈSTECS A CURT TERMINI.- PERSONAL

15.000,00

 

 

 

 

 

 

TOTAL CAPÍTOL VIII…ACTIUS FINANCERS………………………………….......................

15.000,   

 

 

 

 

911.00

 

PRÉSTECS A LLARG TERMINI D'ENS DEL SECTOR PÚBLIC

200.000,

913.00

 

PRÉSTECS A LLARG TERMINI D'ENS FORA DEL SECTOR PÚBLIC

0,

 

 

 

 

 

 

TOTAL CAPÍTOL IX…PASSIUS

FINANCERS………………………………….......................

200.000,   

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS

10.132.300,   

 

 1.  

00

 

 

00

00

 

00

 

 

 

00

Segons les previsions formulades respecte a les aplicacions pressupostàries destinades a la cobertura de les despeses corrents i financeres, aquestes es consideren suficients per atendre el compliment de les obligacions derivades del funcionament normal dels serveis municipals. En la previsió de les despeses s’ha tingut en compte allò disposat en l’article 26 de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases de Règim Local relatiu als serveis mínims obligatoris que han de prestar els Ajuntaments.

Pel que fa als pressupostos municipals, apostem clarament per retornar els superàvits a la ciutadania, tot executant noves inversions prioritàries, tal com ja hem vam començar a fer en l’aplicació del romanent líquid de tresoreria del 2018 de 660.336,00 euros i al 2019 de 813.922,00 euros, amb un total d’inversions 1.474.258,00 euros, sense comptar la inversió de l’ampliació de l’Institut de Tiana del qual hi ha una previsió de 1.722.797,01 euros per executar l’obra enguany, finançat amb despesa de l’any 2020.

En relació a les despeses de personal del Capítol I:

En el Capítol I, relatiu a les despeses de personal, s’ha produït un increment respecte al valor recollit en l’exercici anterior. Aquest increment bàsicament és degut a la regularització de la situació dels treballadors/es del Programa temporal de Serveis Socials, del Programa temporal de suport i assistència tècnica de l’Àrea de Medi Ambient, tècnic de Medi Ambient, l’augment de la dedicació de l’enginyera municipal i la funcionarització d’aquesta, un/a tècnic/a d’Administració General a jornada complerta per una durada de mig any.

Les despeses de personal són de 3.122.522,00 € que representen un 30,81% de la despesa corrent. Aquest increment és bàsicament conseqüència de:

 • L’augment de la plantilla és de 3 persones, i per tant l’Ajuntament de Tiana té 70 persones per a l’any 2021, sense imputació de personal corresponent a plans ocupacionals, donat que el finançament és extraordinari i extern a aquest Ajuntament.

En relació a les despeses de Béns corrents i de serveis del Capítol II:

Les despeses corrents de béns i serveis sumen un import de 5.220.406,27€, xifra un 4,70% inferior al del pressupost 2020, el què suposa un total de 257.666,73 euros menys. Apostem clarament per reduir el compromís de deute del Capítol II del pressupost, donat que els nostres ingressos estructurals són relativament minsos en relació als ingressos que obtenim dels impostos que són menys estables i volàtils. A la vegada, hem de tenir present que les despeses en prevenció de la COVID19 han augmentat considerablement, sobretot en neteja d’espais i edificis públics, i en actes culturals i institucionals.

Per aquest fet, en la majoria de les partides de capítol II s’ha aplicat una reducció d’un 5% de les despeses, per poder fer-hi front sense augmentar el volum del Capítol II i seguir amb la reducció del compromís de deute del Capítol II.

A la vegada, s’està fent un treball a nivell pressupostari per agrupar partides que signifiquen un treball transversal a l’ajuntament, per tal de facilitar la gestió de la mateixa transversalitat.

De l’anàlisi detallada de les aplicacions pressupostàries, remarcar que les despeses que explícitament destaquen pel seu increment o reducció fan referència a:

 • Increment en la despesa del contracte de funcionament de la deixalleria.
 • Increment de les despeses per neteja COVID-.19.
 • Augment de les despeses de recollida de les escombraries.
 • Augment de les despeses per a la neteja vària.
 • Augment de la despesa per al manteniment dels espais verds .
 • Increment de les despeses del software informàtic, donat que ja posem en marxa l’aplicació de seguretat veïnal.
 • Reducció total de la partida de treballs assistència seguiment recollida residus donat que s’ha regularitzat la situació amb el Programa temporal d’assistència i suport al Medi Ambient.
 • Reducció de la partida de formació en llengües, una despesa derivada de l’Escola d’Adults que enguany ha de fer el procés contractual l’Ajuntament de Montgat.
 • Per reducció d’actes i assistència en els actes hi ha reduccions a les partides de contractació de la Creu Roja i d’assistència a actes. Si finalment, la pandèmia de la COVID19 permetés fer més actes i de més grans dimensions, ja es preveu la possibilitat de fer modificacions pressupostàries per augmentar les despeses d’aquestes partides i d’altres.
 • La partida d’igualtat enguany es redueix donat que encara s’estan desenvolupant els treballs del Pla d’igualtat intern i el Pla d’igualtat de Tiana.
 • La reducció de les despeses derivades de festivals artístics i cicles festius ha estat derivada per dos factors: el primer per la inversió en les tarimes per a actes culturals; i el segon, derivat de la compra de les tarimes que provocarà una gran disminució de la despesa de lloguer de les tarimes que s’ha d’imputar en cadascun dels actes que es duen a terme.
 • Enguany, davant de la situació pandèmica també es té present que el Tast Tiana no es podrà desenvolupar de la manera en què es venia duent a terme. Per aquest fet, també hi ha una reducció de les despeses previstes per a aquest projecte.
 • Reducció de la despesa, adequada a la despesa executada al 2020 del control de plagues, donat que s’ha adequat a la situació i a les necessitats reals.

En relació a les inversions del Capítol III:

En quant l’evolució del Capítol III (Interessos), l’import previst de 111.980€ recull el total del pagament previst pels interessos dels préstecs vigents. Aquest capítol experimenta una disminució d’un 2,93% respecte l’any 2020.

En relació a les Transferències corrents del Capítol IV:

Les transferències corrents comprenen els crèdits per aportacions de l’Ajuntament sense que hi hagi contrapartida dels qui reben la transferència i la seva destinació és finançar operacions corrents. Enguany gairebé es manté la situació respecte al 2020, es pateix un lleuger decreixement del 0,35%. Les principals novetats són:

 • Es regularitzen els convenis amb l’Ajuntament de Montgat, tal com es va aprovar plenàriament amb una despesa anual.
 • Un augment d’un 10,64% dels ajuts socials a habitatge.
 • Reducció de despeses derivades de diversos convenis amb el Consell Comarcal.
 • Donat que s’han de potenciar les activitats esportives i donar suport a les entitats per tal que puguin fer front, tant a la caiguda de participants a les activitats com per l’increment del cost de dur a terme les activitats amb els protocols de prevenció COVID19, hem apostat per un increment a les subvencions a les entitats esportives.

En relació a les inversions del Capítol V:

Aquest capítol comprèn la dotació al Fons de Contingència, que obligatòriament han d'incloure al seu pressupost els ajuntaments per atendre necessitats imprevistes, però que no hi era en els anteriors. És un fons de 5.000€ molt menor al de l’any passat donat que finalment hem anat ajustant despeses dins dels mateixos capítols pressupostaris.

En relació a les inversions del Capítol VI:

 • Camí dels infants: Seguint amb el compromís polític, seguim apostant per la inversió de la creació d’espais amables i segurs per als infants de la vila de Tiana. Per aquesta raó proposem una inversió per als camins dels infants de 80.000 euros.
 • Compra de tarimes per a actes al carrer. Una aposta per a poder reduir les despeses corrents en l’àmbit de cultura i fer una inversió per tal de poder tenir dues tarimes per poder celebrar els actes als carrer i a les places de Tiana.
 • Infraestructura tecnològica: L’Ajuntament, necessita proveir-se d’una infraestructura tecnològica per garantir al màxim la continuïtat del servei que presta a la ciutadania, garantir que els empleats públics puguin desenvolupar la seva feina amb el màxim nivell de productivitat alhora que es manté un nivell de seguretat i control màxim sobre els recursos i les dades que es gestionen. També s’ha de garantir l’accés intern i extern dels empleats públics a aquests recursos.
 • Projecte de millora de la llera de les rieres amb un total de 156.436,73, l’execució del Projecte de conservació de la llera i erradicació de flora invasora de la riera d’en Font al nucli urbà de Tiana i del pont del carrer de Can Gaietà.

En relació a les transferències de capital del Capítol VII i Capítol V

 • Així mateix, l’import de les quotes d’amortització dels préstecs vigents (Capítol 9) presenten una disminució del 9,22%% (-25.603€) respecte el període anterior. Aquesta situació és deguda a la finalització de préstecs en el transcurs de l’exercici 2020 i no haver-ne formalització de nous.
 • Les quotes d’amortització previstes en aquest Capítol (veure la documentació facilitada per Intervenció) responen a les condicions dels diferents préstecs que en el seu dia es van signar amb les diferents entitats financeres actualitzades per a l’exercici 2021.

 

 

 

 

2021

GRUP PROGR

SUBCON

 

CONCEPTE

 

IMPORT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOL I- DESPESES DE PERSONAL

 

 

 

 

 

 

 

 

9120

10700

 

RETRIBUCIONS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN

 

83.802,00

1500

12000

 

TECNIS URBANISME FUNC. ENGINYERA (A1)

 

12.858,00

1622

12001

 

PROGR. TEMPORAL SUPORT I ASSIST. TÈCNICA MEDI AMBIENTI (A2)

 

14.133,00

2310

12001

 

PROGR. TEMPORAL SUPORT A SERVEIS SOCIALS (A2)

 

14.133,00

9200

12000

 

ADM. GEN. FUNC. (RETRIBUICIONS GRUP A1)

 

38.250,00

9200

12001

 

ADM. GEN. FUNC. (RETRIBUCIONS GRUP A2)

 

14.133,00

1320

12003

 

POLICIA LOCAL (RETRIBUCIONS GRUP C1)

 

129.887,00

9200

12003

 

ADM. GEN. FUNC. (RETRIBUCIONS GRUP C1)

 

10.824,00

1320

12004

 

POLICIA LOCAL (RETRIBUCIONS GRUP C2)

 

36.699,00

1700

12004

 

AGENT CÍVIC (RETRIBUCIONS GRUP C2)

 

6.85

1320

12006

 

POLICIA LOCAL (TRIENNIS)

 

27.69

1700

12006

 

AGENT CÍVIC (TRIENNIS)

 

82

2310

12006

 

PROGR. TEMPORAL SUPORT A SERVEIS SOCIALS (A2) triennis

 

51

9200

12006

 

ADM. GEN. FUNC. (TRIENNIS)

 

20.20

1320

12100

 

POLICIA LOCAL (COMPLEMENTS DESTÍ)

 

77.57

1500

12100

 

TECNIS URBANISME FUNC. ENGINYERA (CD)

 

6.25

1622

12100

 

PROGR.TEMPORAL SUPORT I ASSIST. TÈCNICA MEDI AMBIENT(C.

DESTI)

 

6.74

1700

12100

 

AGENT CÍVIC (COMPLEMENT DESTÍ)

 

3.49

9200

12100

 

ADM. GEN. FUNC. (COMPLEMENTS DESTÍ)

 

33.10

1320

12101

 

POLICIA LOCAL (COMPLEMENTS ESPECÍFICS)

 

357.93

1500

12101

 

TECNIS URBANISME FUNC. ENGINYERA (CE)

 

25.69

1622

12101

 

PROGR.TEMPORAL SUPORT I ASSIST. TÈCNICA MEDI AMBIENT(C. ESPEC.)

 

11.52

1700

12101

 

AGENT CÍVIC (COMPLEMENT ESPECÍFIC)

 

7.72

9200

12101

 

ADM. GEN. FUNC. (COMPLEMENTS ESPECÍFICS)

 

116.12

9200

12103

 

ADM. GEN. FUNC. (ALTRES COMPLEMENTS)

 

25.50

 

 

1,00

3,00

0,00

3,00

2,00

5,00

3,00

1,00

 

2,00

3,00

7,00

0,00

0,00

 

9,00

4,00

3,00

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

GRUP

PROGR

SUBCON

 

CONCEPTE

 

IMPORT

2310

12100

 

PROGR. TEMPORAL SUPORT A SERVEIS SOCIALS (CD)

 

6.745,00

2310

12101

 

PROGR. TEMPORAL SUPORT A SERVEIS SOCIALS (CE)

 

7.727,00

1500

13000

 

TÉCNICS URBANISME (RETRIBUCIONS PLANTILLA)

 

160.242,00

1522

13000

 

BRIGADA SERVEIS (RETRIBUCIONS PLANTILLA)

 

44.607,00

1532

13000

 

BRIGADA OBRES (RETRIBUCIONS PLANTILLA)

 

132.814,00

1700

13000

 

MEDI AMBIENT (RETRIBUCIONS PLANTILLA)

 

55.043,00

2310

13000

 

SERVEIS SOCIALS (RETRIBUCIONS PLANTILLA)

 

176.837,00

3200

13000

 

EDUCACIÓ (RETRIBUCIONS PLANTILLA)

 

117.627,00

3201

13000

 

JOVENTUT (RETRIBUCIONS PLANTILLA)

 

25.339,00

3300

13000

 

CULTURA (RETRIBUCIONS PLANTILLA)

 

59.423,00

3321

13000

 

BIBLIOTEQUES (RETRIBUCIONS PLANTILLA)

 

107.663,00

3400

13000

 

ESPORTS (RETRIBUCIONS PLANTILLA)

 

23.509,00

4910

13000

 

RETRIBUCIONS PERSONAL SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

 

54.912,00

9200

13001

 

RETRIBUCIONS PERSONAL COL.LABORADOR

 

4.000,00

9200

13000

 

ADM. GENERAL (RETRIBUCIONS PLANTILLA)

 

262.465,00

9200

13002

 

ACTUALITZACIÓ RETRIBUCIONS I VALORACIONS LLOCS TREBALL

 

5.000,00

9200

13100

 

PERSONAL TEMPORAL ADMINISTRACIO GENERAL

 

38.500,00

2310

13100

 

PERSONAL TEMPORAL SERVEIS SOCIALS

 

100,00

2410

14300

 

PERSONAL SERVEI OCUPACIO I FOMENT DESENVOL,LOCAL

 

100,00

2410

14301

 

PERSONAL CONTRACTAT PLA ÀREA METROPOLITÀ

 

100,00

9200

14301

 

SUPLENCIES SERVEIS BÀSICS

 

8.500,00

2410

14302

 

PERSONAL CONTRACTAT PLA LOCAL DIPUTACIO

 

10

1320

15100

 

SERVEIS EXTRAORDINARIS POLICIA

 

4.00

9200

15100

 

GRATIFICACIONS SERVEIS GENERALS

 

11.00

1320

15101

 

ALTRES POLICIA (NOCTURNITAT)

 

10.60

1522

15200

 

BRIGADA SERVEIS (ALTRES INCENTIUS)

 

12.00

1320

16000

 

QUOTES SEGURETAT SOCIAL POLICIA LOCAL

 

181.63

1532

16000

 

QUOTES SEGURETAT SOCIAL BRIGADA OBRES I SERVEIS

 

129.71

1622

16000

 

QUOTES S.S. PROGR.TEMPORAL SUPORT I ASSIST. TÈCNICA MEDI AMBIENT

 

10.78

1700

16000

 

QUOTES SEGURETAT SOCIAL MEDIA AMBIENT

 

24.53

2310

16000

 

QUOTES SEGURETAT SOCIAL SERVEI SOCIALS

 

55.00

2410

16000

 

QUOTES SEGURETAT SOCIAL PLANS OCUPACIONALS

 

10

3200

16000

 

QUOTES SEGURETAT SOCIAL EDUCACIÓ

 

41.59

3300

16000

 

QUOTES SEGURETAT SOCIAL CULTURA

 

26.74

3321

16000

 

QUOTES SEGURETAT SOCIAL BIBLIOTEQUES

 

34.61

3400

16000

 

QUOTES SEGURETAT SOCIAL ESPORTS

 

7.41

4910

16000

 

QUOTES SEGURETAT SOCIAL SOCIETAT INFORMACIÓ

 

17.33

9120

16000

 

QUOTES SEGURETAT SOCIAL MEMBRES ÒRGANS DE GOVERN

 

27.27

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

6,00

7,00

 

7,00

0,00

0,00

0,00

3,00

1,00

7,00

1,00

8,00

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

GRUP

PROGR

SUBCON

 

CONCEPTE

 

IMPORT

9200

16000

 

QUOTES SEGURETAT SOCIAL SERVEIS GENERALS

 

124.892,00

2210

16008

 

ASSISTÈNCIA MEDICOFARMACÈUTICA FUNCIONARIS

 

16.000,00

1320

16200

 

FORMACIÓ POLICIA LOCAL

 

1.500,00

9200

16200

 

FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT FUNCIONARIS

 

2.000,00

9200

16204

 

FONS AJUTS SOCIALS PERSONAL

 

10.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CAPÍTOL 1

 

3.122.552,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOL II- BENS CORRENTS I DE SERVEIS

 

 

 

 

 

 

 

 

9200

20200

 

LLOGUER EDIFICIS PER A DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

 

26.800,00

1320

20400

 

RENTING VEHICLES POLICIA LOCAL

 

13.000,00

1532

20400

 

RENTING VEHICLES BRIGADA D'OBRES

 

24.400,00

1710

20400

 

RENTING VEHICLE BRIGADA VERDE

 

5.640,00

9200

20600

 

RENTING EQUIPS INFORMÀTICS I FOTOCOPIADORES + RÀDIO

 

25.000,00

1330

20800

 

RENTING DISPOSITIUS COMUNICACIÓ POLICIA LOCAL

 

4.000,00

1330

20801

 

RENTING DISPOSITIUS CONTROL SEGURETAT VIAL

 

52.000,00

3120

20800

 

RENTING DESFIBRIL·LADORS

 

1.900,00

1532

21000

 

REPARACIONS MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES ETC

 

30.000,00

1710

21001

 

TREBALLS JARDINERIA , REPARACIONS EINES I ETC

 

10.500,00

1522

21200

 

CONSERVACIO DEPENDENCIES SERVEIS GENERALS

 

48.00

1532

21200

 

OBRES I REPARACIONS EXEC. SUBSIDIÀRIA

 

10.00

1600

21200

 

CONSERVACIÓ CLAVEGUERAM

 

18.20

1610

21200

 

CONSERVACIÓ/REPARACIONS DIPÓSIT D'AIGUA

 

 

1640

21200

 

CONSERVACIÓ CEMENTIRI

 

2.37

1710

21200

 

MANTENIMENT HORTS MUNICIPALS

 

95

1622

21200

 

CONSERVACIÓ/MANTENIMENT INSTAL·LACIONS DEIXALLERIA

 

3.80

3330

21200

 

DESPESES MANTENIMENT EQUIPAMENTS CULTURALS

 

3.80

3422

21200

 

MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL

 

24.11

9200

21200

 

ACTUACIONS COMPLIMENT PROGRAMA RISCOS LABORALS

 

3.00

1330

21300

 

TREBALLS COMPLEMENT. INTAL.LACIÓ I MANTENIM. CÀMERES

VIGILÀNCIA

 

15.00

1710

21300

 

REPARACIONS MAQUINÀRIA, UTILLATGE ETC JARDINERIA

 

 

1320

21400

 

REPARACIONS PARC MÒBIL POLICIA LOCAL

 

3.00

1532

21400

 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PARC MÒBIL BRIGADA OBRES

 

5.70

1710

21400

 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PARC MÒBIL (BRIGADA VERDA)

 

2.00

1532

21501

 

MANTENIMENT MOBILIARI VIES PUBLIQUES, PARCS,JARDINS

 

12.00

3360

21900

 

DESPESES CONSERVACIÓ PATRIMONI

 

6.00

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

4,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

GRUP

PROGR

SUBCON

 

CONCEPTE

 

IMPORT

9200

22000

 

MATERIAL D'OFICINA DE TOTES LES DEPENDÈNCIES

 

15.000,00

9200

22002

 

MATERIAL INFORMÀTIC DE TOTES LES DEPENDÈNCIES

 

4.655,00

1650

22100

 

CONSUM ENERGIA ENLLUMENAT PÚBLIC

 

120.000,00

2310

22100

 

CONSUM LLUM EDIFICI CR ANSELM CLAVE

 

4.750,00

3230

22100

 

CONSUM LLUM ENSENYAMENT

 

33.250,00

3300

22100

 

CONSUM LLUM EDIFI. AREA CULTURA

 

20.900,00

3400

22100

 

CONSUM LLUM ESPORTS

 

26.220,00

9200

22100

 

CONSUM ELECTRICITAT SERVEIS GENERALS

 

14.000,00

9240

22100

 

CONSUM ELECTRICITAT COMUNICACIÓ SOCIAL

 

2.000,00

1610

22101

 

SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPALS

 

58.200,00

2310

22102

 

CONSUM GAS EDIFICI CR ANSELM CLAVE

 

3.500,00

3230

22102

 

CONSUM GAS i COMBUSTIBLE CALEFACCIÓ ENSENYAMENT

 

21.000,00

3300

22102

 

CONSUM GAS CULTURA

 

2.000,00

3420

22102

 

COSUM GAS-BUTÀ ESPORTS

 

8.000,00

9200

22102

 

CONSUM GAS SERVEIS GENERALS

 

7.000,00

1320

22103

 

COMBUSTIBLE PARC MÒBIL POLICIA LOCAL

 

6.000,00

1532

22103

 

COMBUSTIBLE PARC MOBIL

 

7.000,00

1710

22103

 

COMBUSTIBLE VEHICLE PARCS I JARDINS (soc)

 

2.000,00

1320

22104

 

VESTUARI POLICIA + EQUIP PERSONAL

 

17.000,00

1532

22104

 

VESTUARI BRIGADA

 

4.000,00

1710

22103

 

VESTUARI PERSONAL JARDINERIA (SOC)

 

1.500,00

1330

22199

 

ALTRES SUBMINISTRAMENTS (SENYALS I EQUIPS)

 

14.00

2310

22199

 

SUBMINISTRAMENT EDIF. CR. A.CLAVÉ

 

3.00

9200

22199

 

ALTRES SUBMINISTRES I MATERIAL FUNGIBLE

 

4.50

9200

22200

 

DESPESES TELEFONS TOTS ELS SERVEIS MCAPLS.

 

40.54

9200

22201

 

CORREUS DE TOTES LES DEPENDÈNCIES

 

2.85

9200

22301

 

DESPESES SERVEI MISSATGERIA

 

1.42

1532

22400

 

PRIMES ASSEGURANCES VEHICLES BRIGADA D'OBRES

 

4.30

9200

22400

 

PRIMES ASSEGURANCES

 

28.00

1320

22400

 

ASSEGURANCES VEHICLES POLICIA LOCAL

 

2.80

9120

22601

 

ATENCIONS INSTITUCIONALS

 

11.50

3110

22602

 

CAMPANYA SOBRE TINENÇA RESPONSBLE D'ANIMALS

 

 

3200

22602

 

DIFUSIÓ I PUBLICITAT EDUCACIÓ

 

 

4910

22602

 

DESPESES DE FUNCIONAMENT RÀDIO

 

2.50

9120

22602

 

DESPESES AGERMANAMENT

 

5.00

9240

22602

 

BUTLLETINS MUNICIPALS

 

55.68

9200

22603

 

SUBSCRIPCIONS-PUBLICACIONS-ANUNCIS I ALTRES

 

5.00

9200

22604

 

DESPESES JURÍDIQUES,CONTENCIÓS, RESPONS.PATRIMONIAL

 

20.00

1700

22606

 

MEDI NATURAL DESPESES GRASL DE FUNCIONAMENT

 

7.00

 

0,00

0,00

0,00

6,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

 

 

 

 

 

2021

GRUP

PROGR

SUBCON

 

CONCEPTE

 

IMPORT

1701

22606

 

EDUCACIÓ AMBIENTALI COMUNICACIÓ AMBIENTAL

 

15.000,00

1702

22606

 

PROMOCIO EXTERNA RECOLLIDA PORTA A PORTA

 

0,00

2311

22606

 

DESPESES PER L' IGUALTAT

 

10.000,00

3230

22606

 

PROMOCIÓ EDUCATIVA

 

21.455,00

3300

22606

 

PUBLICITAT I COMUNICACIÓ.-CULTURA

 

0,00

9240

22606

 

PARTICIPACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA

 

15.000,00

3230

22609

 

EDUCACIO AMBIENTAL A L'ESCOLA

 

7.000,00

3231

22609

 

PROJECTES ESCOLARS

 

35.000,00

3271

22609

 

DESPESES DE FUNCIONAMENT ESCOLA ADULTS

 

2.000,00

3321

22609

 

DESPESES BIBLIOTECA (CONVENI DIPUTACIÓ)

 

20.000,00

3340

22609

 

PROGRAMACIO ESTABLE (DANSA,MUSICA I TEATRE I CINEMA)

 

39.500,00

3370

22609

 

ACTES I ACTIVITAT - JOVENTUT

 

15.000,00

3380

22609

 

CICLE FESTIU

 

152.500,00

3381

22609

 

FESTIVALS ARTÍSTICS

 

0,00

3410

22609

 

PROMOCIÓ ESPORTIVA

 

20.510,00

4910

22609

 

DESPESES RÀDIO (tècnic i petites col.laboracions)

 

0,00

4391

22614

 

PROMOCIÓ AL COMERÇ LOCAL

 

65.000,00

1350

22699

 

PROTECCIÓ CIVIL I EMERGÈNCIES

 

0,00

2311

22699

 

PROMOCIÓ SOCIAL i TREBALL COMUNITARI

 

15.400,00

1522

22700

 

PRESTACIO SERVEIS

MANTENIMENT(ascensors/alarmes/extintors/calderes escoles)

 

37.525,00

1522

22700

 

NETEJA DEPENDENCIES

 

302.820,00

1522

22701

 

NETEJA DEPENDENCIES - COVID

 

30.00

1621

22700

 

RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES

 

392.81

1622

22700

 

CONTRACTE FUNCIONAMENT DEIXALLERIA

 

87.00

1630

22700

 

SERVEIS NETEJA VIARIA

 

513.00

1650

22700

 

CONTRACTE CONSERVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC (SECE)

 

104.72

1650

22701

 

CONSERVACIÓ, REPARACIÓ I REPOSICIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC

 

16.00

1710

22706

 

CONTRACTES SERVEIS MANTENIMENT ESPAIS VERDS PÚBLICS

 

325.41

1711

22706

 

CONTRACTACIÓ SERVEI I GESTIÓ ARBRAT

 

80.00

1723

22700

 

NETEJA SOLARS

 

10.50

3112

22700

 

RECOLLIDA DE GOSSOS I GATS

 

50

3113

22700

 

CONTROL PLAGUES (D.D.D.,LEGIONEL·LOSI,ETC)

 

16.30

9201

22700

 

MANTENIMENT SOFTWARE INFORMÀTIC

 

55.00

1622

22701

 

TRANSPORT RESIDUS DEIXALLERIA A.M.B.

 

1.00

1621

22706

 

RECOLLIDA VEHICLES ABANDONATS

 

5.00

1622

22706

 

TREBALLS ASSISTÈNCIA SEGUIMENT RECOLLIDA RESIDUS

 

 

1790

22706

 

PROJECTES PER LLUITAR CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC

 

11.20

2310

22706

 

CONTRACTE SERVEIS ASSISTENCIALS

 

12.00

 

 

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

 

 

 

 

 

2021

GRUP

PROGR

SUBCON

 

CONCEPTE

 

IMPORT

2311

22706

 

CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEIS RESIDÈNCIA AVIS

 

500.000,00

2410

22706

 

DESPESES FOMENT DE POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIÓ

 

0,00

2411

22706

 

PROJECTES DE FOMENT A LA PROMOCIÓ ECONÒMICA

 

0,00

3421

22706

 

CONTRACTACIÓ SERVEI MANTENIMENT PISCINA

 

0,00

3112

22706

 

COLÒNIES DE GATS

 

4.500,00

3120

22706

 

CONTRACTACIÓ SERVEIS CREU ROJA (Serveis Preventius)

 

6.000,00

3230

22706

 

PRESTACIÓ SERVEIS ESCOLA BRESSOL

 

612.252,00

3240

22706

 

PROJECTE DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR A SECUNDARIA

 

18.650,00

3240

22707

 

FORMACIÓ EN LLENGÜES

 

6.300,00

3271

22706

 

CONTRACTE PRESTAC. SERVEIS ESCOLA DE MUSICA I DANSA

 

160.000,00

3340

22706

 

CONTRACTACIÓ SERVEIS TÈCNICS ACTIVITATS CULTURALS

 

23.000,00

3410

22706

 

CONTRACTACIÓ PRESTACIÓ SERVEIS ESPORTIUS

 

26.620,00

3421

22706

 

CONTRACTACIÓ GESTIÓ PISCINA

 

56.500,00

4311

22706

 

PROMOCIÓ COMERÇ DE PROXIMITAT

 

50.000,00

4910

22706

 

MANTENIMENT EQUIPAMENT TÈCNIC DE LA RÀDIO

 

4.920,00

9200

22706

 

HONORARIS JURÍDICS/TECNICS I ALTRES PROFESSIONALS

 

106.042,27

2311

22708

 

PRESTACIÓ SERVEIS BSA

 

30.000,00

1650

22702

 

CONTRACTACIÓ IL.LUMINACIO NADAL

 

16.000,00

9320

22708

 

SERVEIS RECAPTACIÓ

 

124.100,00

9120

23000

 

DIETES ASSISTENCIA CARRECS ELECTIUS

 

95.000,00

1320

23020

 

DIETES PERSONAL POLICIA LOCAL

 

3.360,00

2310

23020

 

DIETES I DESPESES LOCOMOCIÓ SERVEIS A LA LLAR

 

1.900,00

9200

23100

 

DESPESES LOCOMOCIÓ

 

2.850,00

9200

23300

 

ASSISTÈNCIA TRIBUNALS OPOSICIONS

 

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CAPÍTOL II-

 

5.220.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOL III- INTERESSOS

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

31000

 

INTERESSOS PRÈSTECS VIGENTS

 

87.98

0110

31001

 

INTERESSOS OPERACIONS A CURT TERMINI

 

2.00

0110

31100

 

DESPESES FORMALITZACIÓ,CANCELACIÓ

 

5.00

0110

35200

 

INTERESSOS DE DEMORA

 

2.00

9340

35900

 

ALTRES DESPESES FINANCERES

 

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CAPÍTOL III-

 

111.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOL IV- TRANSFERENCIES CORRENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

2310

46100

 

CONSELL COMARCAL CONVENI S.A.D.

 

38.50

 

 

0,00

 

6,27

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

 

 

 

0,00

23

 

 

 

 

 

 

2021

GRUP

PROGR

SUBCON

 

CONCEPTE

 

IMPORT

9200

46100

 

CONSELL COMARCAL CONVENIS VARIS

 

18.800,00

2410

46200

 

APORTACIÓ CONVENI PROMOCIÓ ECONÒMICA - MONTGAT

 

14.000,00

1710

46201

 

CONVENI AJUNTAMENT MONTGAT

 

20.950,00

1710

46400

 

APORTACIÓ ÀREA METROPOLITANA.- MANTENIMENT PARC TRANVIA

 

37.697,00

9420

46400

 

APORTACIÓ MUNICIPAL A A.M.B.

 

432.749,00

9421

46400

 

APORTACIONS A.M.B. P.I.ESTAT

 

150.852,00

9200

46600

 

APORTACIÓ ORGANISMES FMC LOCALRET i ALTRES

 

6.550,00

1710

46700

 

APORTACIO CONSORCI PARC SERRALADA LITORAL

 

1.700,00

4320

46700

 

CONVENI CONSORCI PROMOCIÓ TURÍSTICA COSTA MARESME

 

2.200,00

2410

47900

 

SUBVENCIONS FOMENT A L'OCUPACIÓ

 

15.000,00

4390

46700

 

APORTACIÓ CONSORCI D.O. ALELLA

 

1.600,00

4390

46701

 

CONVENI AMB CONSORCI D.O. ALELLA (TAST TIANA)

 

6.000,00

2310

48000

 

SUBVENCIÓ ESPLAI GENT GRAN

 

4.700,00

2310

48000

 

SUBVENCIONS ENTITAS SOCIALS

 

13.200,00

3110

48000

 

CONVENI APROPA'T

 

2.500,00

3200

48000

 

BEQUES AREA D'EDUCACIÓ

 

95.500,00

3260

48000

 

PROMOCIÓ SOCIAL: APORTACIÓ CONVENI PQPI(educació)

 

14.000,00

3200

48001

 

CONVENI AMPA LOLA ANGLADA

 

1.500,00

3200

48002

 

CONVENI AMPA TIZIANA

 

1.500,00

3200

48003

 

CONVENI AMPA INSTITUT DE TIANA

 

1.500,00

3200

48005

 

CONVENI AMPA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

 

1.000,00

3200

48006

 

CONVENI AMPA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA

 

1.00

2310

48010

 

AJUTS SOCIALS

 

32.90

2310

48012

 

AJUTS COVID

 

10

3120

48010

 

CREU ROJA

 

5.00

2310

48011

 

AJUTS SOCIALS HABITATGES

 

52.00

1710

48020

 

APORTACIÓ ADF

 

3.00

3340

48900

 

SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS I SOCIALS

 

14.00

4311

48900

 

CONVENI AMB ACIST (dinamitzador)

 

7.00

3340

48901

 

CONVENI SOCIETAT CORAL JOVENTUT TIANENCA

 

4.00

3340

48902

 

CONVENI AMICS DE LA SARDANA

 

8.00

3340

48903

 

CONVENI DIABLES

 

2.00

3340

48904

 

CONVENI ARTISTES

 

1.00

9120

48900

 

SUBVENCIONS GRUPS MUNICIPALS

 

5.10

3410

48920

 

SUBVENCIONS CLUBS ESPORTIUS

 

32.50

2310

49000

 

FONS SOLIDARITAT

 

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

GRUP

PROGR

SUBCON

 

CONCEPTE

 

IMPORT

 

 

 

TOTAL CAPÍTOL IV-

 

1.069.598,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTOL V.- FONS DE CONTINGÈNCIA D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA

 

 

 

 

 

 

 

 

9200

5

 

FONS DE CONTINGÈNCIA

 

5.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CAPÍTOL V

 

5.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTOL VI.- INVERSIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

1522

63100

 

CAMÍ DELS INFANTS

 

80.000,00

9201

63600

 

PROJECTE IMPLANTACIO MILLORES INFORMATIQUES

 

60.000,00

1720

61000

 

PROJECTE MILLORA LLERES RIERES

 

156.436,73

3330

62300

 

ADQUISICIÓ TARIMES

 

20.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CAPÍTOL VI- INVERSIONS

 

316.436,73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTOL VII- TRANSFERENCIES DE CAPITAL

 

 

 

 

 

 

 

 

9420

76401

 

APORTACIÓ MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS AMB passera zona

poliesportiva

 

19.317,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CAPÍTOL VII- TRANSFERÈN CIES DE CAPITAL

 

19.31

 

 

 

 

 

 

9200

83000

 

PRÈSTECS A CURT TERMINI (personal Ajuntament)

 

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTOL VIII ACTIUS FINANCERS

 

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOL IX- PASSIUS FINANCERS

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

91100

 

QUOTES AMORTITZACIÓ PRÈSTES SECTOR PÚBLIC

 

15.00

0110

91300

 

QUOTES AMORTITZACIÓ PRESTEC FORA PÚBLIC

 

214.88

0110

91301

 

AMORTITZACIÓ DEUTE REV., FCC

 

22.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CAPÍTOL IX- PASSIUS FINANCERS

 

252.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,00

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

0,00

2,00

8,00

 

0,00

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

GRUP

PROGR

SUBCON

 

CONCEPTE

 

IMPORT

 

 

 

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

 

10.132.300,00

El pressupost que es presenta és real, eficient, i ajustat a la fiscalitat dels tianencs i tianenques. La proposta de Pressupost 2021 ajusta els recursos municipals a les necessitats que comporten les prestacions del serveis públics de l’Ajuntament. És un pressupost transparent, que permet afirmar que l’Ajuntament de Tiana equilibra la prudència en la crisi sanitària, econòmica i social en la què ens hem trobat sobtadament per la pandèmia de la COVID19 en la qual estem immersos.

Tiana, abril de 2021
Marta Martorell Alcaldessa de Tiana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Darrera actualització: 06.05.2021 | 11:13