Nova sessió ordinària de Ple

Dilluns, 13 de setembre de 2021 a les 00:00

El proper dimarts, 14 de setembre, a les 19 h, el consistori celebrarà de forma telemàtica la sessió corresponent al mes de setembre.

El proper Ple de l’Ajuntament de Tiana ja té ordre del dia. La sessió plenària, de caràcter ordinari, es farà el proper dimarts, 14 de setembre, en format telemàtic a les 19 hores. Comptarà amb 10 punts a l’ordre del dia que trobareu a continuació i adjunts a la notícia:

 PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació de les actes de les darreres sessions (6 i 27 de juliol).- 

2.- Dictamen relatiu a l’aprovació de l’increment del 0,9% al sou del personal de l’Ajuntament per a l’exercici 2021. (Exp. 2189/21).- 

3.- Dictamen relatiu a l’aprovació del compte general del pressupost 2020 (Exp. 1973/21) .- 

4.- Dictamen relatiu al pla d’igualtat (Exp. 2121/21) .- 

5.- Moció del Grup Municipal d’ERC per promoure l’acollida i asil de persones refugiades de l’Afganistan i per a la defensa dels drets humans. (Exp. 2428/21).- 

6.- Moció del Grup Municipal del PSC sobre la situació de les dones a l’Afganistan. (Exp. 2428/21) .- 

7.- Ratificar la incorporació a l’ordre del dia i aprovació posterior, si s’escau, de la Moció del Grup Municipal de Junts Tiana sobre la Residència i Centre de Dia Sant Cebrià. (Exp. 2477/21).- 

URGÈNCIES 

PART DE CONTROL

8.- Precs i preguntes 

A) Preguntes presentades per escrit:

A.1 Pregunta del Grup Municipal de Junts Tiana sobre procediment de revisió d’ofici previst a l’article 106 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.-

B) Precs i preguntes a formular oralment en el decurs de la sessió ordinària.- 

9.- Assumptes de tràmit.- 

10.- Donar compte de la renúncia al càrrec de regidor presentada pel Sr. Mateu Hernández Bosch del Grup Municipal de Junts per Catalunya-Tiana.

Darrera actualització: 13.09.2021 | 15:39