Obert el període de preinscripció Escola Bressol Municipal 

Dilluns, 9 de maig de 2022 a les 17:00

L'escola bressol “El més petit de tots” és un dels primers entorns de socialització de infants de Tiana. Els nens i nenes accedeixen per primera vegades al sistema educatiu, on comencen una etapa en la qual aprendran valors i desenvoluparan aptituds que els ajudaran a créixer. Els primers anys de vida dels infants són fonamentals pel seu desenvolupament futur.

Per accedir a l'escola bressol o llar d'infants pública el nen o nena ha de tenir com a mínim 16 setmanes a l'inici del curs 2022–2023. Si el centre té vacants al llarg del curs, pot admetre nens a partir del moment que compleixen 16 setmanes.

L’escola Bressol “El més petit de tots” ofereix pel curs 2022-2023 la següent oferta educativa:

any neix

curs

places autoritzades

places ocupades 22-23

places vacants 22-23

2020

P2

59

46

13

2021

P1

52

13

39

2022

P0

8

0

8

   

119

59

60

Procés de preinscripció i admissió d'infants a les llars d'infants o a les escoles bressol públiques, l'han de fer públic abans de l'1 d'abril de 2022. El calendari ha de fer referència al període comprès entre el 4 de maig i el 23 de juny de 2022.

1 de juny de 2022: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n'analitzen les dades, els criteris de prioritat que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, publiquen la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

Del 2 al 8 de juny de 2022: presentació de reclamacions

Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació (utilitzant l'eina electrònica per adjuntar reclamacions).

Del 9 al 13 de juny de 2022: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts

El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d'alumnes que l'escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s'obté un número per sorteig a partir del qual s'ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s'ha assignat a cada sol·licitud.

15 de juny de 2022: llista ordenada

Després del sorteig, s'elabora la llista ordenada de sol·licituds per a l'assignació de places. Per fer aquesta llista, en primer lloc es té en compte l'alumnat amb necessitats educatives específiques; després, la resta d'alumnes, tenint en compte les puntuacions de cada sol·licitud, de més a menys.

Criteris de prioritat

 • Existència de germans escolaritzats al centre educatiu: 50 punts
 • (els germans han d’estar escolaritzats en el moment de la preinscripció). 
 • Proximitat del domicili habitual de l'alumne/a al centre educatiu o proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor/a.
 • - Quan el domicili habitual es troba a la zona educativa: 30 punts
 • - Quan del l’adreça del lloc de treball del pare o mare, tutor/a està  dins la zona educativa del centre: 20 punts.
 • Pare mare o tutor/a són beneficiaris de la renda garantida de ciutadania: 15 punts.

Criteris complementaris 

 • Discapacitat de l'alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans. (Es considera discapacitat quan el grau és igual o superior al 33%): 15 punts.
 • Treballador/a del centre educatiu . Quan pare/mare o tutor/a legal treballa en el centre en el moment de la preinscripció: 10 punts.
 • Família nombrosa: 10 punts (és obligatori el carnet oficial i vigent de família nombrosa) 
 • Família monoparental: 10 punts (és obligatori el títol oficial i vigent de família monoparental) 
 • Alumne/a nascut en part múltiple: 10 punts (cal adjuntar llibre de família)
 • L’alumne/a es trobi en acolliment familiar: 10 punts
 • Condició de víctima de violència de gènere: 10 punts

 

 

Darrera actualització: 09.05.2022 | 16:59