Comissions informatives

Segons els arts. 123, 124 i 125 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de las Entitats Locals:

Les comissions informatives, son integrades exclusivament per membres de la Corporació i són òrgans sense atribucions resolutòries que tenen per funció l'estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple i de la Junta de Govern Local quan aquesta actuï amb competències delegades pel Ple, excepte quan s'hagin d'adoptar acords declarats urgents.

Igualment informaran aquells assumptes de la competència pròpia de la Junta de Govern Local, i de l'alcalde o president, que els siguin sotmesos al seu coneixement per expressa decisió d'aquells.

Les Comissions informatives poden ser permanents i especials.

Comissions informatives permanents

Són Comissions informatives permanents les que es constitueixen amb caràcter general, distribuint entre elles les matèries que s'han de sotmetre al Ple. El seu nombre i denominació inicials, així com qualsevol variació de les mateixes durant el mandat corporatiu, es decidirà mitjançant acord adoptat pel Ple a proposta de l'alcalde o president, procurant, en la mesura possible, la seva correspondència amb el nombre i denominació de les grans àrees en què s'estructurin els serveis corporatius.

Les Comissions informatives permanents es celebren l'últim dimarts de cada mes a partir de les 18.00h

​Comissions informatives especials

Són Comissions informatives especials les que el Ple acordi constituir per a un assumpte concret, en consideració a les seves característiques especials de qualsevol tipus.

Aquestes comissions s'extingeixen automàticament una vegada que hagin dictaminat o informat sobre l'assumpte que constitueix el seu objecte, llevat que l'acord plenari que les va crear disposés una altra cosa.

En l'acord de creació de les comissions informatives es determinarà la composició concreta de les mateixes, tenint en compte les següents regles:

a) L'alcalde o president de la corporació és el president nat de totes elles; però, la presidència efectiva podrà delegar-la en qualsevol membre de la corporació, a proposta de la mateixa Comissió, després de la corresponent elecció efectuada en el seu si.

b) Cada Comissió estarà integrada de forma que la seva composició s'acomodi a la proporcionalitat existent entre els diferents grups polítics representats a la Corporació.

c) L'adscripció concreta a cada comissió dels membres de la Corporació que hagin de formar part de la mateixa en representació de cada grup, es realitzarà mitjançant escrit del Portaveu del mateix dirigit a l'Alcalde o President, i del qual es donarà compte al Ple. Podrà designar-se, de la mateixa manera, un suplent per cada titular.

Darrera actualització: 15.09.2022 | 08:13
Darrera actualització: 15.09.2022 | 08:13