Junta de govern

És l'òrgan municipal presidit per l’Alcalde/ssa i integrat per un nombre de regidors no superior a un terç del seu nombre legal, nomenats i/o destituïts lliurement per l’Alcalde/ssa. És un òrgan de suport de l’Alcalde i alhora un òrgan executiu de l’Ajuntament.

La Junta de Govern celebra sessions ordinàries els dimecres a les 10.15h.

Són competències de la Comissió de Govern l’assessorament i el suport de l’Alcaldia i l’aprovació de totes aquelles propostes de caràcter decisori que li delegui l’Alcalde o el Ple.

En tot cas, serà competències de la Comissió de Govern, la concessió de llicències urbanístiques que no siguin classificades com a obres menors, les quals seran competència de l’Alcalde o del regidor en qui delegui.


Al Consistori de Tiana la Junta la integren:

  • Isaac Salvatierra- Alcalde
  • Albert Sales- 1r Tinent d’Alcaldia
  • Sussana Capell - 2a Tinent d’Alcaldia
  • Jordi Marí - 3r Tinent d'Alcaldia
  • Antonio Sánchez - 4t Tinent d'Alcaldia
Darrera actualització: 25.04.2022 | 19:33
Darrera actualització: 25.04.2022 | 19:33