Ple municipal

El Ple està integrat per l’alcalde o alcaldessa, que el presideix, i els regidors i les regidores de l’Ajuntament, i té les competències assenyalades en l’article 22 de la Llei reguladora de les bases del règim local, Llei 7/85 de 2 d’abril,  i en l’article 51 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per D. Leg. 2/2003, de 28 d’abril, llevat de les que pugui delegar o desconcentrar en la Junta de Govern Local o en l’alcalde/ssa.

Celebra sessions ordinàries a la Sala d'actes de l'Ajuntament cada mes, el primer dimarts hàbil del mes a les 19.00 hores.

Llevat dels plenaris extraordinaris que es convoquen de manera extraordinària o urgent sense una periodicitat fixa. Els mesos de gener i agost no se celebren . Així, sempre per raons degudament motivades i donant-ne compte als portaveus dels diferents grups polítics l'Alcaldia - Presidència podrà avançar o posposar la celebració de la sessió ordinària del Ple. La sala de sessions, ubicada a la primera planta de l'Ajuntament, està oberta a la ciutadania. Els Plens es poden seguir a través del canal de Youtube de l'Ajuntament o per l'emissora municipal La Local Tiana (107.2 FM).


La composició del Ple municipal de l’Ajuntament de Tiana per al període 2019-2023, a partir de les eleccions municipals del 26 de maig de 2019 és la següent:

 

 

 • Isaac Salvatierra Pujol
 • Cristina Comas Spada
 • Núria Amado Roman
 • Susanna Capell Aguayo
 • Jordi Mari Espuny

 

 

 • Marta Martorell i Camps
 • Àlex Robles i Minguell
 • Gemma Rosés Hernansáez
 • Jaume Darbra Muñoz

 

 

 • Albert Sales Castell
 • Antonio Sánchez Rodríguez

 

 

 • Montserrat Torres Prenafeta

 

 

 • Marta Guàrdia Pujades
Darrera actualització: 15.09.2022 | 08:11
Darrera actualització: 15.09.2022 | 08:11