Retribució dels càrrecs electes

A continuació es detallen les retribucions dels Càrrecs Electes i les assignacions als Grups Municipals pel mandat 2019 – 2023:

Els regidors i regidores de la Corporació poden rebre retribucions per exercir els seus càrrecs en règim de dedicació parcial (del 75% o del 35%). Concretament, rebre les retribucions que tot seguit es relacionen, en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre:

  • Determinar que les Regidores Sra. Cristina Comas i Nuria Amado realitzin les seves funcions en règim de dedicació exclusiva per ser necessària una presència efectiva a l’Ajuntament amb caràcter continuat, periòdic i habitual, amb una dedicació del 100% de la jornada (37,5 hores setmanals), i percebent cada una d’elles una retribució anual bruta de 16.000 euros.
  • Establir per al càrrec d’Alcaldia una retribució de 35.800 euros, amb una dedicació del 90% de la jornada (34 hores setmanals).

Les retribucions dels membres que formen part de la junta de govern són les següents:

  • Assistència a sessions plenàries: 300 euros per cada sessió ordinària, amb un màxim d’onze plens ordinaris anuals.
  • Assistència a Juntes de Govern Local: 300 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import de les dietes corresponents a quatre sessions com a màxim.
  • Assistència a Comissions Informatives: 100 euros per cada sessió . Cada membre només rebrà mensualment l’import d’una dieta independentment del nombre de comissions a les quals assisteixi.
  • No es percebran dietes per assistència a Plens extraordinaris ni a Junta de Portaveus.

Les retribucions dels membres dels grups de l'oposició són les següents:

  • Assistència a sessions plenàries: 300 euros per cada sessió ordinària, amb un màxim d’onze plens ordinaris anuals.
  • Assistència a Comissions Informatives: 100 euros per cada sessió . Cada membre només rebrà mensualment l’import d’una dieta independentment del nombre de comissions a les quals assisteixi.
  • No es percebran dietes per assistència a Plens extraordinaris ni a Junta de Portaveus.

 

Darrera actualització: 06.06.2022 | 19:41
Darrera actualització: 06.06.2022 | 19:41