Creixement del poble

En el fogatge de 1515 apareixen 6 ciutadans de Barcelona que tenen casa a Tiana. Es pot dir que ja aleshores Tiana havia estat escollit com a lloc d'esbarjo pels barcelonins benestants. Ja moltes de les grans propietats de Tiana estaven en poder de famílies barcelonines o tianenques que havien canviat el seu domicili a Barcelona. 

L'any 1597 té lloc un altre fet important i de transcendència per al futur de la vila. El poble de Tiana compra a la casa Marí uns terrenys on construeix la Casa Mesón i la plaça del poble, on avui hi ha l'Ajuntament i la plaça de la Vila.

En el segle XVIII comença un creixement de població que es manté constant fins avui. D'uns tres-cents habitants cap a l'any 1700, es passa a poc més de 1000 el 1800. La Tiana urbana va creixent i desenvolupant-se amb el carrer de la Plaça com a eix central. Aquest carrer comprenia el que avui és el carrer Lola Anglada i un tram del carrer de Sant Jaume. Anava concretament de la plaça fins al que avui és can Pau.

El segle XVIII també va suposar el naixement i desenvolupament d'un consistent nucli urbà en barri aleshores anomenat de Montgat. Es va decidir que el camí real de Barcelona a França que passava pel Vallès passés per la costa. Aquest és un factor que havia d'influir en l'increment de la població montgatina.

De finals del segle XVIII i la primeria del XIX són el barri de Sant Bru, el de Sant Antoni i els carrers del Sol i Sant Josep. Un document de 1833 descriu Tiana com un poble amb uns 1800 habitants, inclosos els del seu barri de Montgat. Unes tres quartes parts del terme eren vinyes amb una bona collita de vi, de la millor qualitat de la comarca. Produïa també oli (de poca qualitat), molta fruita de tot tipus, moltes i bones taronges, llimones, garrofes, blat, civada, cànem, glans, llegums i hortalisses. La indústria consistia principalment en pedreres de calç i guix a la riera i la fàbrica de lli on avui hi ha el carrer del Centre. Tiana tenia una escola i un metge cirurgià.

Cal destacar també l'existència de dos molins fariners. Les principals ocupacions dels tianencs eren les de pescadors, artesans, negociants de vi, llauradors, propietaris, colons i la major part eren jornalers de llaurat. El centre urbà del carrer de la plaça constava de vuitanta cases de mitjana construcció, entre elles la del mesón de la casa del poble. L'anomenat Raval de la Plaça constava de 26 cases, entre elles can Marí, can Caneny, la casa del senyor Antonio de Barata (avui can Torredà) i el barri Gosch.

Darrera actualització: 31.03.2022 | 16:09
Darrera actualització: 31.03.2022 | 16:09