Perfil de contractant

El perfil del contractant és el mitjà de difusió pública, mitjançant Internet, de les licitacions municipals i les seves adjudicacions, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal i com estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Podeu accedir a l'estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives al nostre municipi a través de l'enllaç següent: 

Accés a l'espai de difusió de la contractació pública de l'Ajuntament


Aquí es pot consultar la informació sobre els contractes de gestió de serveis públics actualment vigents a l’Ajuntament.

Servei d’aigua potable

 • Tipus: Concessió administrativa.
 • Concessionari: SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Agua SAU.
 • Any signatura del contracte: 1973
 • Vigència: 50 anys. Finalitza el 7 de juny de 2023.

Plec de condicions.

Servei d’enllumenat públic

 • Tipus: Concessió administrativa de la gestió del servei de subministrament de tecnologia per la millora energètica i serveis de manteniment integral i conservació de les instal·lacions d’enllumenat públic i sistema semafòric del municipi.
 • Concessionari: SECE, Sociedad Española de Construcciones Eléctricas S.A.
 • Any signatura del contracte: 2015
 • Vigència: 12 anys.

Contracte i Plec de condicions.

Servei de neteja de dependències municipals (Exp. 1319/17)

 • Tipus de contracte: Contracte de serveis.
 • Contractista:. MULTISERVEIS NDAVANT S.L.
 • Any signatura del contracte: 2018.
 • Vigència: 4 anys prorrogables fins a 6.

Contracte i Plec de condicions.

Servei públic de recollida i trasllat dels residus sòlids urbans i neteja viària (Exp. 658/12)

 • Tipus: Concessió administrativa.
 • Concessionari: FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.
 • Any signatura del contracte: 2013
 • Vigència: 10 anys, prorrogables fins a 12.

Contracte i Plec de condicions.

Deixalleria municipal (Exp. 196/14)

 • Tipus: Contracte de Serveis.
 • Contractista: TRACTAMENT I SELECCIÓ DE RESIDUS S.A. (TERSA)
 • Any signatura del contracte: 2015
 • Vigència: 3 anys  prorrogable per dues pròrrogues anuals.

Contracte i Plec de condicions.

Escola Bressol El més petit de tots (Exp. 692/19)

 • Tipus: Concessió administrativa.
 • Concessionària: Atenció Infantil S.L.
 • Any signatura del contracte: 2019
 • Vigència: 3 anys prorrogables per dos més.

Contracte i Plec de condicions.

Escola Municipal de Música i Dansa (Exp. 1118/17)

 • Tipus: Concessió administrativa.
 • Concessionària: Formació Artística de Tiana SL
 • Any signatura del contracte: 2017
 • Vigència: 2 anys prorrogables per dos més.

Contracte i Plec de condicions.

Residència i centre de dia

 • Tipus: Concessió d’obra pública que té per objecte la construcció, conservació i explotació d’un edifici destinat a llar-residència per a persones grans i centre de dia.
 • Concessionària: Inversiones Brofar S.L.
 • Any signatura del contracte: 2006
 • Vigència: 40 anys. 

Contracte i Plec de condicions.

Construcció, gestió i explotació equipaments esportius (piscina municipal coberta i annexes) (Exp. 65/02)

 • Tipus: Concessió administrativa.
 • Concessionària: Duet Tiana S.A.
 • Any signatura del contracte: 2003
 • Vigència: 30 anys.

Contracte i Plec de condicions.

Darrera actualització: 31.03.2022 | 12:44
Darrera actualització: 31.03.2022 | 12:44